Kişisel Veri̇leri̇n Korunması Ve İşlenmesi Bi̇lgi̇lendi̇rme Metni̇

Kişisel Veri̇leri̇n Korunması Ve İşlenmesi Bi̇lgi̇lendi̇rme Metni̇ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca İZİBİZ kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki bilgilendirme metnimizi aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.
 
1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İZİBİZ tarafından aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. Kişilere açıklayabilecek veya aktarabilecektir.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Müşterilerimize ait kişisel veriler İZİBİZ in geliştirdiği ürün ve servislerinin satış ve destek hizmetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla alınıp, KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Önceden çalışmış, halen aktif çalışmaya devam eden, stajyer olarak görev alan tüm personellere ait kişisel veriler, iş başvuru süreçlerindeki veriler, SGK ve İş-Kur vb. resmi kurum bilgilendirmelerine ait veriler; İZİBİZ insan kaynakları yönetim politikaları gereği, fiziksel güvenlik önlemlerinin yerine getirilmesi için alınmaktadır. Alınan kişisel veriler İZİBİZ tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun olarak korunmaktadır. Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere ise; https://www.izibiz.com.tr  üzerinden ulaşabilirsiniz.
 
3. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verinin sahibi ilgili kişi, kişisel verilerinin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; https://www.izibiz.com.tr internet adresinden Kurumsal başlığı altındaki Kurumsal Politikalarımız menüsünde beyan edilen İZİBİZ Veri Saklama ve İmha Politikası ‘ndan ulaşabilirler.
 
4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde İZİBİZ tarafından; e-dönüşüm faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı çözüm ortaklarına, bayilerine, kuruluşlarla ve anlaşmalı olduğu bankalarla paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat ve ilgili kanunlar gereği, hukuki yükümlülükler sebebiyle kamu kurumları ve ilgili diğer resmi kuruluşlarla paylaşılabilecektir. İZİBİZ bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.
 
5. ALINAN KİŞİSEL VERİLER

İZİBİZ olarak çalışan ve müşteri kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri aşağıda belirtilmiştir.
Çalışan Kişisel Verileri:İletişim bilgileri, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, maaş bilgisi, eğitim bilgileri, sertifika bilgileri, diploma notları, sabıka kayıtları, fotoğraf, personel çağrı görüşme kayıtları, kamera görüntüleri, personel mail adresleri, kimlik bilgileri, referans bilgisi.
Müşteri Kişisel Verileri:İletişim bilgileri, adres bilgisi, mail adresleri, vergi numarası veya şahsi işletmeler için TC, imza, tarife bilgisi, Çağrı merkezi ses kayıtları, müşterilerin İZİBİZ ürün ve servisleri için yetkilendirdikleri çalışan iletişim bilgileri, mail bilgileri.
 
6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER


Müşterilerimize ait kişisel veriler; e-dönüşüm faaliyetlerini yürütmek amacıyla İZİBİZ tarafından farklı kanallar vasıtasıyla ve hukuki sebeplere dayanarak; danışmanlar veya bayilerimiz aracılığı ile başvuru formları ya da mail yoluyla alınmaktadır. Bunun haricinde online başvuru, telefon destek faaliyetleri ve elektronik haberleşme kanalları ile de bilgi toplanabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK ’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
Müşterilerimizden, İZİBİZ faaliyetlerinin yürütülmesi için kişisel verilerinizi almamızı gerektiren hukuki dayanaklar; 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve buna bağlı tebliğler, 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu ve bunlara bağlı diğer yönetmeliklerdir. Önceden çalışmış, çalışmaya devam eden ve Stajyer olarak görev alan personellere ait kişisel veriler; Online iş başvuru portalleri, İş Başvuru formları ve İş-kur aracılığı ile elde edilmektedir.
 
7. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, İZİBİZ ’e yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler İZİBİZ tarafından en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, İZİBİZ tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.
Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarınız bulunmaktadır. 

8. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.
 
İletişim Bilgileri;

Veri Sorumlusu: İZİBİZ Bilişim Teknolojileri A.Ş.
Veri Sorumlusu İletişim Kişisi: Hüseyin Şimşek
 
Bilgilendirme Başvuru Yöntemleri:

Mail: info@izibiz.com.tr
Adres: Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.No:16 DAP Royal Center A Blok Kat:15/67 Maltepe-İSTANBUL Adreslere gönderilerek yapılacak postalarda 30 (otuz) günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için iade-i taahhütlü işlem yapılması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
 
 
İzibiz Bilişim Teknolojileri A.Ş.