e-Faturaya Dair Merak Ettiğiniz Her Şey Burada!

E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?

e-Fatura Uygulaması tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.
E-Fatura (elektronik fatura), Vergi Usül Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre, tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda; oluşturulmasını, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır. Fiziksel faturada yer alması gereken bilgilerin tamamını kapsayan E-Fatura, elektronik kayıtlar bütünü biçiminde oluşturulur. E-imza ve Mali Mühür uygulamalarını içeren elektronik fatura (E-Fatura) sistemi, kaynağının doğruluğunu, içeriğin bütünlüğünü ve değişmezliğini garanti altına alarak özellikle vergi kaçaklarının ve kayıplarının önüne geçmeyi amaçlar.

E-FATURA BAŞVURUSUNUN NASIL YAPILIR ? HANGİ BELGELERE İHTİYAÇ DUYULUR?

a. E-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi, b. Elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi, c. Şirket kuruluş sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin noter onaylı nüshası, d. Başvuru formuna şirket adına imza atan kişinin yetkili olduğunu gösterir şirket imza sirkülerinin noter tasdikli örneği, e. Uygulamaya entegre olmak isteyenler için BİS raporu, özel entegratör ile çalışacak kurumlar için bunun müracatta yazılı olarak beyan edilmesi. f. Bu işlemler on-line olarak da yapılabilmekte, ancak sonradan müracata konu evrakların ıslak imzalı nüshalarının GİB’e gönderilmesi gerekmektedir.

 

AYNI ANDA BİRDEN FAZLA ÖZEL ENTEGRATÖR FİRMA İLE ANLAŞABİLİR MİYİM?

Firmanızın merkezi ve şubeleri için farklı Özel Entegratör firmalar ile anlaşma yapabilirsiniz. Şirket merkezinin bulunduğu ilde bir Özel entegratör firma ve şubenizin olduğu ilde ise farklı bir özel entegratör firma ile anlaşma yapabilirsiniz.

 

E-FATURA PORTALI NEDİR?

Kullanıcıların e-fatura ile ilgili hizmetlerden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.
 

SİSTEMDE VEYA SİSTEMDEKİ AKTÖRLERDEN BİRİNDE (GİB,ÖZEL ENTERGRATÖRLER, MUHATAP ALICI VB.) E-FATURA GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ UZUN SÜRELİ KESİNTİ OLMASI VEYA E-FATURANIN ELEKTRONİK OLARAK İLETİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMDA NE YAPILMALIDIR?

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “9. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler” başlıklı bölümünde yer verilen; “e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.” açıklaması gereğince MATBU (matbaa baskılı) fatura (veya mükellef e-Arşiv fatura uygulamasına geçmiş ise e-Arşiv fatura) düzenlenerek işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.

İHRACAT FATURASI DÜZENLERKEN SİSTEMDE VEYA SİSTEMDEKİ AKTÖRLERDEN BİRİNDE (GİB,ÖZEL ENTERGRATÖRLER,GÜMRÜK BAKANLIĞI VB.) E-FATURA GÖNDERİMİ İLE İLGİLİ UZUN SÜRELİ KESİNTİ OLMASI VEYA E-FATURANIN ELEKTRONİK OLARAK İLETİLMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI DURUMDA NE YAPILIR

Diğer taraftan GTB tarafından e-Fatura Uygulamasına ilişkin olarak 30.06.2017 tarihli ve 2017/7 sayılı Genelge yayımlanmış ve söz konusu Genelge'nin 8 inci maddesinde: “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.”
2 saati aşan teknik bir aksaklık nedeniyle e-Fatura’ya göre işlemlerin tamamlanamaması halinde; e-Faturanın kağıt çıktısı üzerine kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması mümkün bulunduğu gibi MATBU fatura (matbaa baskılı fatura veya e-Arşiv Fatura) dikkate alınarak kağıt fatura prosedürüne göre gümrük çıkış işlemlerinin yapılması da mümkün bulunmaktadır.